پيوندها دفاتر استانداری


     دفتر مدیر کل حوزه استاندار      اداره کل حراست      دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی      هسته گزینش     اداره کل مدیریت بحران      اداره کل پدافند غیر عامل      دفتر امور بانوان و خانواده      اداره کل روابط عمومی معاونت امور سیاسی امنیتی و اجتماعی      دفتر امور سیاسی و انتخابات      دفتر امور امنیتی و انتظامی     دفتر امور اجتماعی و فرهنگی     مدیریت امور اتباع و مهاجرین خارجی معاونت هماهنگی امور عمرانی     دفتر فنی     دفتر امور شهری و شوراها     دفتر امور روستایی و شوراها معاونت برنامه ریزی و اشتغال      دفتر برنامه ریزی و بودجه     دفتر آمار و اطلاعات و GIS      دفتر   هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی      اداره کل امور اداری و مالی     دفتر منابع انسانی و تحول اداری     دفتر فن آوری اطلاعات ارتباطات و امنیت     دفتر آموزش و پژوهش

    دفتر مدیر کل حوزه استاندار

    اداره کل حراست

    دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی

    هسته گزینش

    اداره کل مدیریت بحران

    اداره کل پدافند غیر عامل

    دفتر امور بانوان و خانواده

    اداره کل روابط عمومی

معاونت امور سیاسی امنیتی و اجتماعی

    دفتر امور سیاسی و انتخابات

    دفتر امور امنیتی و انتظامی

    دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

    مدیریت امور اتباع و مهاجرین خارجی

معاونت هماهنگی امور عمرانی

    دفتر فنی

    دفتر امور شهری و شوراها

    دفتر امور روستایی و شوراها

معاونت برنامه ریزی و اشتغال

    دفتر برنامه ریزی و بودجه

    دفتر آمار و اطلاعات و GIS

    دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

    اداره کل امور اداری و مالی

    دفتر منابع انسانی و تحول اداری

    دفتر فن آوری اطلاعات ارتباطات و امنیت

    دفتر آموزش و پژوهش