اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد:

مطالب آموزشی جهت مقابله با ویروس کرونا


جهت دانلود مطالب روی موارد زیر کلیک نمایید.  مطالب توصیه های بهداشتی توصیه های تغذیه ای پرسش و پاسخ های رایج ویروس کرونا پمفلت مقابله با ویروس کرونا