روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

برگزاری کارگروه تسهیل فعالیت اقتصادی اتباع خارجی سرمایه گذار و سپرده گذار


در این جلسه به نحوه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمایه داران خارجی که قصد فعالیت اقتصادی به میزان حداقل 250 هزار دلار در قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران را دارند پرداخته شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد: جلسه بررسی تسهیل فعالیت اقتصادی اتباع خارجی سرمایه گذار و سپرده گذار در بخش های مختلف اقتصادی در اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی تشکیل گردید.

در این جلسه به نحوه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمایه داران خارجی که قصد فعالیت اقتصادی به میزان حداقل 250 هزار دلار در قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران را دارند پرداخته شد.