روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

بازدید فرماندار اردکان و مدیرکل امور اتباع از مهمان‌شهر جدید اتباع اردکان


مصطفی‌ پوردهقان‌اردکان فرماندار اردکان و سعید پرویزی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان، از محل مهمان‌شهر جدید اتباع اردکان و اقدامات انجام‌گرفته در این زمینه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد:مصطفی‌ پوردهقان‌اردکان فرماندار اردکان و سعید پرویزی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان، از محل مهمان‌شهر جدید اتباع اردکان و اقدامات انجام‌گرفته در این زمینه بازدید کردند.
 
در این بازدید، تعدادی از ادارات خدمات‌رسان و زیرساختی نیز به‌منظور انجام برآوردهای لازم درخصوص تأمین آب، برق و... فرماندار اردکان را همراهی می‌کردند.